Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

I 2020 er der valg til menighedsrådet.

Opdatering d. 26/10:

Der et ikke i afleveret andre kandidatlister ved fristens udløb, derfor bliver der ikke noget afstemningsvalg. Listen herunder er således den endelige liste over medlemmer i det menighedsråd, som tiltræder første søndag i advent (29. november). Inden da er der konstituerende møde d. 24/11 kl 19 i kirken. 

På valgforsamlingen den 15. september 2020, blev følgende 9 personer valgt til menighedsrådet for en 2 års periode:

 1. Oliver Emil Astrup
 2.  Arne Kristoffersen
 3. Dorthe Stenholt Sørensen
 4. Jens Henrik Park Brabrand
 5. Keld Poulsen Jepsen
 6. Birthe Irene Raffa
 7. Mogens Hastrup
 8. Karina Meyer West
 9. Søren Fogh Sørensen

Følgende suppleanter blev valgt.

 1. Kirsten Eriksen
 2. Miriam Meister
 3. Pernille Cordelia Schiøtz Rudbeck

Menighedsrådet i Brøndby Strand Sogn består af 9 medlemmer og funktionsperioden er 2 år.

Vigtige datoer:

 • 11/8 Orienteringsmøde, orientering om menighedsrådets arbejde, regler for valget og hvem der er valgbare. Se mere her.
 • 15/9 Valgforsamling med opstilling af kandidater. Se mere her.  
 • 13/10 Sidste frist for aflevering af kandidatlister.
 • 17/11 Evt afstemningsvalg (sker kun hvis der kommer flere kandidatlister).

På valgforsamlingen opstilles kandidater til menighedsrådet, og alle fremmødte stemmeberettigede har mulighed for at stemme, det er dog muligt at stille op og/eller stemme ved fuldmagt hvis man har lovligt forfald. Se reglerne for dette herunder:

Stemmeafgivelse og mulighed for at stemme ved fuldmagt

Valgret udøves ved personligt fremmøde på valgforsamlingen.

Det er dog muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt, når det kan dokumenteres, at vælgeren på grund af lovligt forfald er forhindret i at deltage i valgforsamlingen. Lovligt forfald foreligger, når en vælger er indlagt på sygehus, indsat i fængsel eller bor på plejehjem, beskyttet bolig, boformer for voksne med handicap og almene ældreboliger som nævnt i §26 i lov om valg til menighedsråd.

Valgbestyrelsen beslutter på valgforsamlingen, om betingelserne for at stemme med fuldmagt er opfyldt. Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket og afleveres til valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen udleverer stemmemateriale til den vælger, der skal udøve stemmeretten for fuldmagtsgiver. 

  Formular for fuldmagt kan hentes på kirkens kontor eller fra kirkeministeriets hjemmeside, følg links herunder:

Opstilling som kandidat.

Afstemning på valgforsamlingen. 

Ilustration af valgforsamling

Hvad laver menighedsrådet:

 • Ansvarlig for de fysiske rammer om kirkens arbejde
 • Arbejdsgiver for 10 ansatte, heraf nogle på deltid.
 • Valg af præster.
 • Ansvarlig for et budget på ca 4.5 mill. kr /år.

Der er menighedsrådsmøder 11 gange pr år. Referater fra møder kan ses her.

Menighedsrådet i Brøndby Strand består at 9 valgte medlemmer og de tre præster. Rådet er organiseret med:

 • Formand som leder menighedsråds møderne og er ansvarlig for at beslutninger føres ud i livet.
 • Næstformand som er stedfortræder for formanden.
 • Kirkeværge som har ansvaret for vedligeholdelse af kirkens bygninger.
 • Kontaktperson som har ansvaret for kirkens ansatte, i Brøndby Strand sker det i samarbejde med daglig leder, som er en af kirkens præster.
 • Kasserer som har ansvaret for økonomien, det sker i samarbejde med en regnskabsfører.
 • Menige medlemmer.

Derudover er der en række underudvalg (f. eks aktivitetsudvalg og bygge udvalg) se listen over udvalg her.

Valgperioden er 2 år. Normalt er perioden 4 år, men vi har valgt at ændre det til en to årig periode.

Ilustration af meninghedsrådsvalg