Registrering

Fødsel
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Når moderen er ugift, kan forældre, hvis de ønsker fælles forældremyndighed, i reglen få faderskabet registreret i forbindelse med fødselsregistreringen ved at bruge NemId på www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.

Forældre født i udlandet  bedes vedlægge dokumentation på deres navn.

Navn
Inden et barn er 6 måneder gammelt skal det have et navn.

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn. Fornavnet skal være optaget på ankestyrelsen over godkendte navne. Finder I ikke det ønskede navn her, er I velkomne til at henvende jer til kordegnekontoret.

Navngivning sker ved brug af NemId på www.borger.dk. Har I fælles forældremyndighed skal I begge signere. Ellers kun af eneforældre-myndighedsindehaveren. Anmeldelsen sagsbehandles i sognet. Når navnet er godkendt her og overført til CPR sendes en digital bekræftelse på navn til forældremyndighedsindehavernes e-bokse. Barnets fødsels- og navneattest vil blive sendt med almindelig post i til forældremyndighedernes folkeregisteradresser og Sundhedskortet til barnets folkeregisteradresse.

Dåb
Aftale herom træffes med kordegnekontoret eller en af præsterne.
Der er ingen aldersgrænse for at blive døbt – er man voksen, vil der forinden være et forberedende forløb, som man aftaler nærmere med en af præsterne.

Konfirmation
Konfirmationsforberedelse foregår på 8. klassetrin.

Vielse
Aftale herom træffes med kordegnekontoret eller en af præsterne.

Dødsfald
Anmeldes til kirkens kontor senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Det kan ske via en bedemand eller på Borger.dk

Bisættelse eller begravelse
Aftale om tidspunkt kan træffes direkte med en præst eller via kirkens kontor eller en bedemand.

Attester, navneændringer m.v.
Al henvendelse herom kan ske til kirkens kontor. På Borger.dk findes blanketter m.v.

Registrering

Anmeldes digitalt via Borger.dk